¿Qué puntos debo considerar antes de comprar una edificación?

En primer lloc, és l’edificació legal? és molt important esbrinar si l’edifici objecte de la compra està construït dins la legalitat, es a dir, que s’hagi construït abans de l’any 1.956 (data a partir de la qual és necessària l’obtenció d’una llicència per l’edificació) o que disposi de les pertinents llicències administratives (municipals, insulars, estatals).

Si l’edificació ve reflectida en les escriptures de la finca no necessàriament es tracta d’una construcció legal. Per exemple, es possible escripturar una edificació, en qualsevol notaria, aportant simplement uns plànols i un certificat, emès per un tècnic competent, on s’indiqui que l’antiguitat de l’edificació és igual o superior a 8 anys.

En segon lloc, hi ha càrregues o servitud que afecten a l’edificació? Normalment en les escriptures o notes registrals simples s’hi identifiquen les càrregues o servituds que afecten l’immoble. Es poden tractar de servituds de pas, càrregues econòmiques les quals estan pendents d’abonar, ja sigui provinents d’una hipoteca, o contribucions pendents de satisfer.

En tercer lloc, es troba l’edificació en situació de fora d’ordenació? S’ha de consultar el pla general o si escau altres instruments de planejament per saber si l’edificació o el sòl que ocupa es objecte d’expropiació (construcció d’un sistema general viari, previsió d’una zona verda, construcció d’un equipament públic,…)

En quart lloc, quines possibilitats té tenir l’edifici objecte d’estudi? De la mateixa manera que el punt tres, s’haurà d’acudir als plans d’ordenació urbana o d’ordenació territorial els quals es regulen totes els paràmetres urbanístics, usos i obres admeses. 

Comentar en Facebook