ITE. Inspección Técnica de Edificios. ¿Como me afecta?

El cas de Ciutadella de Menorca.

 

El ple de Ciutadella de Menorca va aprovar el 8 de març de 2011 l‘Ordenança d’Inspecció Tècnica d’Edificis, en compliment del que disposa el Reial decret llei 8/2011 de l’1 de juliol per el qual s’obliga a tots els municipis de més de 25.000 habitants a elaborar aquest tipus d’Ordenança.

 

 

Qui està obligat a presentar  l’Informe Tècnic de l’Edificació (en endavant ITE)?

El propietari d’un immoble, sigui quin sigui el seu ús (residencial, comercial, agropecuari…).

 

Quin termini es disposa per a presentar l’ITE?

Edificis anteriors a 1900 i/o catalogats                      –> Fins el 31/12/2012

Edificis entre 1900 i 1930                                          –> Fins el 31/12/2013

Edificis entre 1931 i 1955                                          –> Fins el 31/12/2014

Edificis entre 1956 i 1965                                          –> Fins el 31/12/2015

Edificis  a partir de 1966 durant l’any que compleixin els 50 anys.

 

Que succeeix si no es realitza l’ITE dins el plaç establert?

a. L’execució subsidiària per part de l’Ajuntament si s’incompleix el que preveuen els articles precedents.

b. L’obertura d’un expedient sancionador.

c. Adopció de mesures cautelars, tals com:

1. Suspensió total o parcial a l’exercici d’activitats comercials, industrials i professionals o de serveis, autoritzacions,  permisos,  concessions  o  qualsevol  altre  títol  administratiu,  així  com  de l’habitabilitat  de  l’edifici,  mentre  no  s’adoptin  les  mesures  correctores  proposades  per l’Administració municipal. 

2. Altres mesures que tinguin com a objecte aconseguir els objectius perseguits per aquesta Ordenança.

 

Així mateix, no es concediran llicències de cap tipus respecte d’edificis que no hagin aportat la ITE en el termini corresponent, excepte per realitzar obres de reparació de caràcter urgent, que el propietari haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament mitjançant l’oportú informe tècnic.

 

Que succeeix si el resultat de l’ITE és desfavorable?

En  el supòsit  d’informe  desfavorable,  el propietari, ha  de  sol·licitar  llicència  per  a l’execució  de  les obres de conservació  i/o  seguretat  que  hagi  dictaminat  l’inspector.  Aquesta  petició  que  anirà  acompanyada  del corresponent projecte tècnic i la document precisa per l’obtenció de la llicència municipal, es sol·licitarà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data d’entrada a l’Ajuntament de l’informe desfavorable de la

inspecció tècnica de l’edifici. El promotor haurà d’executar  les obres, un cop hagin  estat autoritzades, dins el termini que indiqui la llicència. Un cop executades les obres, s’emetrà el certificat final d’obra i l’informe favorable de l’estat en que queda l’edifici.

Comentar en Facebook